Tags: Vladimir: LMHT: Những pha căn sát thương và thời điểm chuẩn từng milimet