Tags: Mono Vampire: Vừa tập buổi đầu tiên với Mono Vampire, Anthony Tucker đã dính chấn thương nặng