Tags: Akali: LMHT 9.17: Ryze, Lucian và Pantheon Jungle được buff